Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Boudoir by Daria Photography

Nabywca – osoba kupująca Voucher

Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji

Voucher – karta podarunkowa

Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawnia nabycie Vouchera

Organizatorem Sesji fotograficznej jest Boudoir by Daria Photography, NIP: 9451941910

Zakup Vouchera

Zakupu Vouchera można dokonać osobiście lub kontaktując się droga e-mailową.

Metodą płatności za Kartę Podarunkową na sesję fotograficzną jest płatność gotówką w siedzibie studia lub płatność przelewem.

Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej sesji fotograficznej uzgadnianej indywidualnie.

Nabywca otrzymuje Voucher w postaci ozdobnej karty z numerem referencyjnym i danymi kontaktowymi Sprzedawcy.

Ważność Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu przez Nabywcę. Dzień, miesiąc i rok zakupu zawarte są w numerze referencyjnym Vouchera. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.

Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.

Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.

W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.

Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Nabywca jak i Obdarowany oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Realizacja Vouchera

Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy.

Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.

Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-mailową ze Sprzedawcą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu, nr referencyjny Vouchera oraz imię i nazwisko Nabywcy.

W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji z jak największym wyprzedzeniem.

Obdarowany ustala termin Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą, wybierając termin wśród dostępnych, wolnych terminów Sprzedawcy.

Obdarowany ustala miejsce Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą. Dojazd na miejsce Sesji do 50 km (w obie strony) nie wymaga dopłat. Jeśli dojazd Sprzedawcy na miejsce sesji wymagałby pokonania więcej niż 50 km Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane ustalone na poziomie 1 zł za kilometr (w obie strony).

Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, której warunki i zakres został opisany Nabywcy.

Obdarowanemu przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług, ujęć lub przedłużenia trwania Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą.

Obdarowany wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w ramach Sesji fotograficznej w portfolio, w szczególności na jego stronie internetowej https://boudoirbydaria.com oraz stronach i profilach wspierających działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.

W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.